St. Theodora of Vasta

By Thanos Voudouris

Come join IAmGreece group in facebook  IAmGreece Facebook Group


See also:   Panagia Kakaviotisa – The Church with no roof


[ 🇬🇷 Παρακάτω ]

Near the village of Vasta, Peloponnese, there is a miraculous site of the St. Theodora chapel. Miraculous because the old chapel has 17 enormous holly and maple trees growing on its roof, most of them taller than 30 meters! In addition, a river is flowing under the chapel, making the site very unique as it is surrounded by lush greenery. Curious visitors are looking around in trying to explain the phenomenon to see how so many trees can grow from the thin roof of this small chapel.
The tiny chapel is dating back to the 11th or the 12th century and for the faithful, it is a miracle of nature and a sign of God’s power, how the trees have sprouted and how tree roots are not visible under the roof and neither inside nor outside the church.

In 2003, a geophysical investigation presented at the 4th Symposium of Archaeometry in Greece proved that the roots of the trees enveloping the structure followed the gaps existing inside the stone wall of the chapel, thus reaching the ground to be watered by the spring in the foundations.
Amazingly, although the building is under considerable pressure due to the weight of the trees and the stresses created by the roots running through its walls, it has survived for hundreds of years with no damage to the structure or to the trees.

St. Theodora was born in the tenth century. According to the law in the Byzantine Empire it was required every family to send at least one male to fight as a soldier, or pay a tax. Her very poor family had no male children so her father would have had to serve. St. Theodora did not want her family to be deprived of the family protection of her father, so she dressed as a boy disguised herself enlisting in the Byzantine army as “Theodore”.
Unfortunately, during a battle Theodora was fatally wounded. The legend has it that as she was laying dying she uttered the following words:

“My Christ, forgive my enemies. Let my body become a church, my hair a forest of trees, and my blood a spring to water them.”

The villagers ecstatic by her bravery, built the church at the site of her grave. Legend has it that the local river re-routed to pass directly under the church. Saint Theodora has become an important saint of the Greek Orthodox Church and the site has become important for religious pilgrims and sightseers alike.

[ Interactive images 360 – Use two fingers to pinch or mouse to navigate around and inside the church]🇬🇷 Κοντά στο χωριό Βάστα στην Πελοπόννησο, υπάρχει μια θαυμάσια τοποθεσία του παρεκκλησίου της Αγίας Θεοδώρας. Θαυμάσιο γιατί το παλιό παρεκκλήσι έχει 17 τεράστια δέντρα στην οροφή του, τα περισσότερα από τα οποία είναι ψηλότερα από 30 μέτρα! Επιπλέον, ένας ποταμός ρέει κάτω από το παρεκκλήσι, καθιστώντας το χώρο πολύ μοναδικό καθώς είναι περιτριγυρισμένο από πλούσια βλάστηση. Περίεργοι επισκέπτες κοιτάζουν γύρω προσπαθώντας να εξηγήσουν το φαινόμενο για να δουν πως τα δέντρα μπορούν να αναπτυχθούν από την λεπτή οροφή αυτού του μικρού παρεκκλησίου.
Το παρεκκλήσι χρονολογείται από τον 11ο ή τον 12ο αιώνα και για τους πιστούς είναι ένα θαύμα της φύσης και ένα σημάδι της δύναμης του Θεού, πώς τα δέντρα έχουν βλαστήσει και πώς οι ρίζες των δέντρων δεν είναι ορατές κάτω από την οροφή και ούτε μέσα ούτε έξω από την εκκλησία.

Το 2003, μια γεωφυσική έρευνα που παρουσιάστηκε στο 4ο Συμπόσιο Αρχαιομετρίας στην Ελλάδα απέδειξε ότι οι ρίζες των δέντρων που περιβάλλουν τη δομή ακολουθούσαν τις ρωγμές που υπήρχαν μέσα στον πέτρινο τοίχο του παρεκκλησίου, φθάνοντας έτσι στο έδαφος για να ποτίζεται από τον ποταμὀ κάτω από τα θεμέλια.
Εκπληκτικά, αν και η εκκλησούλα είναι υπό σημαντική πίεση λόγω του βάρους των δέντρων και των πιέσεων που δημιουργούνται από τις ρίζες που τρέχουν μέσα από τους τοίχους του, έχει επιβιώσει για εκατοντάδες χρόνια χωρίς καμία ζημιά στη δομή ή στα δέντρα.

Η Αγία Θεοδώρα γεννήθηκε τον δέκατο αιώνα. Σύμφωνα με το νόμο της τότε βυζαντινής αυτοκρατορίας, κάθε οικογένεια έπρεπε να στείλει τουλάχιστον ένα άντρα για να πολεμήσει ως στρατιώτης ή να πληρώσει έναν φόρο. Η πολύ φτωχή οικογένειά της δεν είχε αγόρια, οπότε ο πατέρας της θα έπρεπε να υπηρετήσει. Η Αγία Θεοδώρα δεν θέλησε να στερηθεί η οικογένειά της από την οικογενειακή προστασία του πατέρα της, έτσι ντύθηκε σαν αγόρι και στρατολογήθηκε στο βυζαντινό στρατό ως «Θεόδωρος».
Δυστυχώς, σε μία μάχη, η Θεοδώρα τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο θρύλος λέει ότι καθώς πέθαινε, είπε τα εξής:

“Χριστέ μου, συγχωρέστε τους εχθρούς μου, αφήστε το σώμα μου να γίνει εκκλησία, τα μαλλιά μου ένα δάσος δέντρων και το αίμα μου μια πηγή για να τα ποτίζει”.

Οι χωρικοί εκστατικοί με την ανδρεία της, έχτισαν την εκκλησία στο χώρο του τάφου της. Ο θρύλος ακόμα λέει ότι ο τοπικός ποταμός ανακατευθύνθηκε για να περάσει απευθείας κάτω από το εκκλησάκι. Η Αγία Θεοδώρα έχει γίνει σημαντική αγία της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και ο χώρος έχει καταστεί σημαντικός τόσο για τους θρησκευόμενους προσκυνητές όσο και για τους περιηγητές.

Sources: Atlas Obscura, Orthodox Christianity, Wikipedia, Google Maps
Images by: Kostas Simanos

Translate »
Join us in Facebook IAmGreece